فروشگاه ساز

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع،تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » مهندسی صنایع
این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی مهندسی صنایع،تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع،تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی : علل اصلی انحرافات موجود ، در مورد ماشينهای مخصوص خدمات شهری با توجه به تمرکز و بسيج نيروی انسانی خطوط توليدی جهت تکميل و تحويل اتوبوسهای مورد قرارداد با وزارت کشور و سعی در انتقال تکنولوژی ماشينهای مخصوص به شرکت سرخس خودرو شمس و نداشتن سفارش خريد ،در برنامه توليد قرار داده نشده و بدين لحاظ با انحراف نا مساعد مواجه گرديده است و در مورد اتوبوسهای بيابانی –IC 3012 با توجه به کاهش نرخ بهره وام شرکتهای ليزينگ و اعتراض اين شرکتها به کاهش نرخ بهره و غير اقتصادی بودن اعطای تسهيلات خريد خـــودرو که تحت آن شرايط هيچ يک از شرکتهای ليزينگ حاضر به اعطای تسهيلات به خريداران اين نوع خودرو نبودند، به همين جهت شرکت از قرار دادن توليد اين نوع اتوبوس در برنامه توليد سال 1386 خودداری نمود ،ليکن در مورد اتوبوسهای گاز سوز و گازوئيل سوز شهری به منظور ايفای به موقع تعهدات شرکت با تدارک خوب و تمرکز عمده امکانات خود با توجه به خلاء پيش آمده در توليد اتوبوسهای بيابانی و ماشينهای خدمات شهری ، شرکت در راستای توليد اين محصولات قرار گرفته که باعث ايجاد انحــراف مساعد هـمانگونه که در جدول شماره (3) مشهود می باشد ،گرديده است.
بهبود کيفيت و کميت محصولات ،ارتقا کيفيت رنگ و ايجاد سيستم پساب صنعتی و همچنين تغيير در پروسه خطوط توليد از عوامل مهمی است که ميتواند در بهبود کيفيت و کميت محصولات موثر واقع شود . براساس برنامه ريزی انجام شده پروژه تغيير سيستم رنگ نيز در دستور کار شرکت قرار گرفته که با توجه به محدوديـت منابع مالی نسبت به اصلاح سيستم رنگ شاسی اقدام شده و در مورد پروژه رنگ و پساب صنعتی و تغيير پروسه خطوط توليد به محض تامين منابع مالی کافی اقدامات لازم بعمل خواهد آمد ، که با لحاظ نمودن اين سرمايه گذاری و بالانس نمودن ساير خطوط توليدی ، قادر خواهيم بود نرخ توليد فعلی را به ساعتی يکدستگاه افزايش دهيم .
در ابتداي پروژه براي آشنايي بيشتر با محيط کارآموزي مطالعاتي در زمينه شناخت شرکت از طريق بررسي سوابق و مدارک موجود سازمان به عمل آمد تا بدين وسيله با محيط کار خود تا حدودي آشنا شويم. در اين گام تمامي مستندات، فرمها، دستورالعملها، روشهاي اجرايي واحدها و استانداردهاي موجود در بخش تشکيلات و روشها مورد مطالعه قرار گرفت. حتي براي درک بهتر محيط پروژه، بازديدهايي از واحد تزئينات به عمل آمد که در هر بازديد بايکي از ماهيت فعاليت هاي شش قسمت(تزئينات شهري- بين شهري- باطريسازي-تشکدوزي-شيشه بري-نجاري) در اين واحدآشنايي بعمل آمد. با مسئولين هر قسمت در مورد پروژه و الزامات و مشکلات کار به مصاحبه وگفتگو پرداخته و ضمن گوش دادن و يادداشت برداري، مشکلات شغلي و ساختاري سرکارگران مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسات به جمع آوري مدارک و مستندات مورد نياز پرداخته و حجم کاري هر قسمت برآورد شد.
سازمانها از جهاتی شبيه به اثرات انگشتان دست هستند. در زمينه ساختارها هر سازمان، ساختار ويژه خود را دارد. اما هيچ ساختاری را نمی توان يافت که کاملا منحصر به فرد باشد. ساختار سازمانی اکثر سازمانها عناصر مشترک زيادی دارند. در سازماندهی وظايف و اختيارات و مسئوليتها ی واحدها و پست ها مشخص شده و نحوه هماهنگی و ارتباط بين آنها تعيين مي شود. در سازماندهی ، انتخاب و تعيين نوع ساختار مورد نياز هر سازمان بايد با دقت فراوان عمل کرد. انواع ساختارهای سازمانی مبناهای مناسبی برای سازماندهی مي باشند، اما همانگونه که متذکر شديم هر ساختار در نهايت باتوجه به شرايط خاص هر سازمانی طراحی می شود. و بايد تلاش کرد تا از مزايا و ويژگيهای هر يک از انواع ساختار در طراحی ساختار سازمانی مناسب برای سازمان استفاده شود. برای سازماندهی بر اين مبنا بايد وظيفه کلی و هدف اصلی سازمان به وظايف جزئي تر تقسيم شود و اين تقسيم بندی تا حدی که معقول باشد، ادامه يابد.اگر سازمانی تصميم به توليد و فروش محصولی بگيرد، وظايفی از قبيل توليد، بازاريابی ، تأمين منابع مالی و مانند آن ايجاد مي شود.
پس از تقسيم وظيفه بايد تعداد پستهای مورد نياز برای انجام فعاليتها و وظايف مورد نظر را مشخص کرد. آگاهی از استانداردهای انجام کار، در تعيين پستها لازم است. آنگاه پستهای همگون و هم خانواده را در يک جا سازماندهی مي کنيم و چون اين واحدها بطور مستقل قادر به انجام کار نيستند بايد واحدهای پشتيبانی يا ستادی آنها را ياری کنند. واحدهايي مانند تدارکات، خدمات اداری و حسابداری. در مرحله بعدی وظايف، مسئوليتها و اختيارات هر پست و هر واحد سازمانی را تعيين کرده و در نمودار سازمانی جايگاه آن را مشخص مي کنيم.
سازمان بر مبنای منطقه عمليات( جغرافيايي) : مبنای تقسيم بندی در اين ساختار بر اساس منطقه عمليات سازمان است. استفاده از اين ساختار باعث مي شود تا سازمان از نياز هر منطقه و همه نقاط جغرافيايي فعاليت خود آگاهی بيشتری بدست آورد و بهتر بتواند خود را برای رفع نيازهای شناسايي شده مشتريان، مخاطبان و سازمان تجهيز کند. ساختار سازمانی شهرداری ها، نيروی انتظامی، دانشگاه آزاد و مؤسساتی مانند آنها، همه بر اساس منطقه عمليات (جغرافيايي) است.
سازمان بر مبنای ساخت ويژه کار موقت( ادهوکراسی) : تاريخچه اين نوع ساختار به زمان جنگ جهانی دوم بر ميگردد. گروههای ويژه برای مأموريت يک روزه، يک ماهه يا يک ساله تشکيل مي شدند و بعد از انجام مأموريت منحل مي شدند. نقش هايي که افراد در گروهها ايفا مي کردند، قابل تغيير بود و متکی بر ماهيت و پيچيدگی مأموريت آنها بود. مزيت اين گروهها عبارت بود از: توانايي در واکنش سريع به تغييرات، ابداعات جديد و تسهيل در هماهنگی بين متخصصان مختلف. اين ساختار آسيب پذير است و بسياری از گروهها يا از بين مي روند و يا اينکه برای گريز از عدم اطمينان به نوعی ترکيب ساختاری تغيير شکل مي دهند. امروزه از اين نوع ساختارها در سازمانهايي استفاده مي شود که اهداف و مأموريتهای آنها را مي توان در قالب پروژه ها و برنامه های نسبتا مستقل اجرا کرد. و به تعداد پروژه های موجود در سازمان ميتوان واحدهای مستقل ايجاد کرد. اين نوع ساختار به ساختار پروژه ای نيز شهرت دارد و در زمينه مديريت پروژه پس از معرفی ساختار ماتريسی بحث کوتاهی ارائه خواهد شد.
نتيجه گيري : هرچند نتيجه گيري از پروژه سازماندهي واحد تزئينات با توجه به عدم اتمام اين پروژه کار دشواري است، اما با اين وجود از هم اکنون آثار مثبت اجراي اين پروژه در واحد تزئينات، بخوبي قابل مشاهده است. مهمترين دلايلي که مي توان به آن اشاره نمود عبارتند از:
1. اميدواري مسئولين قسمت ها به برخورداري از شرح شغلهاي استاندارد شده جهت تفويض کار به پرسنل. 2. مشخص شدن جايگاه و پست هاي سازماني تک تک پرسنل واحد تزئينات. 3. پيش بيني و برآورد تعداد نيروي انساني مورد نياز در صورت استاندارد شدن زمان انجام کار توسط مهندسين صنايع. 4. ايجاد روحيه مشارکت و همکاري ميان پرسنل و مسئولين در طول مدت اجراي پروژه و اميدواري کارکنان به ضابطه مند شدن فعاليت هاي در دست اقدام. 5. طراحي يک سيستم اطلاعاتي براي تمام موجوديتهاي موجود در واحد تزئينات براي اصلاح هرم مديريتي و بکارگيري پرسنل در پست هاي سازماني با توجه به مهارت، تخصص، تجربه وساير ويژگيها. 6. ايجاد زمينه هاي مناسب براي پرورش، آموزش، رشد و شکوفايي استعدادهاي پرسنل و خروج افراد غير متخصص. 7. برقراري امنيت شغلي براي پرسنل. 8. ايجاد زمينه مناسب براي خروج افراد غيرمجرب و جذب پرسنل متخصص. 9. مشخص شدن ميزان اختيارات و مسؤليتهاي شغلي پرسنل. 10. شناخت ابتکارات و راه حل هايي که حداقل ضايعات سازماني را به همراه داشته باشد.
گزارش کارآموزی مهندسی صنایع،تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی دانلود پروژه تحقیق گزارش کار آموزی تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی رشته مهندسي صنايع کاملترین تحليل و طراحی ساختار و روابط سازمانی فایل گزارش کارآموزی مهندسی صنایع، ساختار سازمانی

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول (ادبيات موضوع): تجزيه و تحليل و طراحی ساختار سازمانی
مفاهيم و اصطلاحات سازمان
روابط سازمانی
ترکيب سازمانی (نمودار سازمانی)
سطوح سازمانی
واحدهای صف وستاد
تفويض اختيار
تشکيلات سازمانی
وظيفه (شغل)
مسئوليت
اختيار
مقام
واحد تشکيلات و روش ها
وظايف واحد تشکيلات وروش ها
هدفهای واحد تشکيلات و روش ها
ساختار سازمانی
اجزای اصلی ساختار سازمانی
نمودار سازمانی
تعريف
ارکان اصلی نمودار
نکات مهم در تهيه نمودار سازمانی
راهنمای سازمان و مواردی که نمودار سازمانی نمايش می دهد
سازمان هايي که مي توان برای آنها طراحی ساختار نمود
نشانه های ضعف ساختار سازمانی
مراحل سازماندهی رسمی (ديدگاه انديشمندان کلاسيک)
1-تقسيم بندی کل سازمان به چند جزء اصلی(تقسيم بندی افقی)
2-برقراری روابط بر اساس اختيارات (تقسيم بندی عمودی)
3-مرتبت ساختن سلسله مراتب افقی
4-تعيين پست سازمانی کارکنان (تهيه شرح شغل و شرايط احراز شغل)
تعريف كار
تعريف وظيفه
تعريف شغل
تعريف و مفهوم تجزيه و تحليل شغل
نتايج تجزيهو تحليل مشاغل
كاربردهاي تجزيه و تحليل شغل
مراحل تجزيه وتحليل شغل
روشهاي جمع آوري اطلاعات
روش مشاهده
روش مصاحبه
روش پرسشنامه
روش تلفيقي
روش نشست متخصصان
روش استفاده ازسوابق گذشته
تعريف طراحي شغل
عوامل موثر بر طراحي شغل
هويت وظايف
تهيه و تدوين شرح شغل
تعريف شرح شغل
تعيين شرايط احراز شغل
عوامل تشكيل دهنده ي شرايط احراز شغل
مزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل
ارزيابي و طبقه بندي مشاغل
تعريف طبقه بندي مشاغل
فوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل
1. روشهاي ارزيابي و طبقه بندي مشاغل
روشدرجه بندي
روش امتيازي
روش طبقه بندي
روش مقايسه عوامل
روش شخص و شغل
فصل دوم (معرفي مكان كار آموزي) : شرکت شهابخودرو(سهامي عام)
تاريخچه
موضوع شرکت طبق مفاد اساسنامـه
انواع توليدات, محصولات و ظرفيت اسمـي کارخانـه
ارکـان اصلـي شرکت
روزنامه کثيرالانتشـار شرکت
منابع و امکانات در اختيار شرکت
نقشه و کروکي جانمايـي ( Layout)
تعداد کل پرسنل شرکت در پايان سال 1386
وضعيت سيستمهای اطلاعاتی و مديريتی مورد استفاده شرکت
برنامه های آتی جهت استقرار سيستمهای نوين مديريت
خلاصه برنامه استراتژيک ، چشم انداز ، ماموريت و ارزشهای سازمانی شرکت
آرمان : (vision)
بيانيه چشم انداز : (vision statement)
بيانيه ماموريت : ( mission statement)
شعار: (Motto)
ارزشهای محوری سازمانی : ( Value & Belives)
اهداف بلند مدت کيفی ( سطح سازمان) طی برنامه 5 ساله راهبردی
اهداف بلند مدت کمی ( سطح سازمان ) طی برنامه 5 ساله راهبردی
بررسی عوامل محيطی بر اساس مدلPEST
فرآيندهای پشتيبانی بر اساس زنجيره ارزش پورتر: ( porter chain value )
تجزيه و تحليل رقابت CPM
راهبردهای کلان ( اصلی ) شرکت شهاب خودرو
اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعيت توليد
ارتقاء کيفيت
فعاليتهای شرکت درطول سال 1386 در جهت استقرار نظام کيفيت
ساير اقدامات جهت بهبود کيفيت و کميت محصولات
تعميرات و نگهداری
فعاليتهاي ايمنـي و بهداشت صنعتي
فعاليتهاي مهندسي
اطلاعات نيروي انساني
سياست ها و برنامه هاي شرکت در زمينه نيروي انساني
ترکيب نيروي انساني بر حسب نوع استخدام
فصل سوم :شناخت وضعيت سيستم موجود
معرفی واحد مربوطه(واحد سيستم ها و روشها)
فعاليتهای بخش تشکيلات و روشها
فعاليتهای انجام شده در شرکت
معرفي فازهاي پروژه سازماندهي واحد تزئينات
فاز اول پروژه( تعريف مشاغل واحد تزئينات)
1. مطالعه اوليه
2. تشکيل جلسه با مسئولين واحد تزئينات
3. طرح موضوع با مديريت سازمان
4. اخذ مجوز ايجاد تغييرات جديد
5. طراحي فرم شناخت مشاغل
6. تشکيل جلسه با مديريت واحد اداري و منابع انساني
7. مطالعه و بررسي فرمهاي تکميل شده شناخت اوليه شغل کارگران
8. تدوين شرح وظايف شغلها
فاز دوم پروژه( طراحي ساختار سازماني)
مراحل طراحي ساختار تفصيلي هر قسمت
چارتهای سازمانی
استاندارد مشاغل واحد تزئينات
شرح وظايف
دستور العمل ها
DFD ها
فصل چهارم : تجزيه و تحليل سيستم مطرح شده
مبنای سازماندهی
1- سازماندهی بر مبنای نوع وظيفه
ويژگيهای اين نوع ساختار
الف-ويژگيهای محتوايي
ب- چگونگی فعاليت سيستمهای درون سازمانی
ج-نقاط قوت اين نوع ساختار
د- نقاط ضعف
2- سازمان بر مبنای نوع محصول
ويژگيهای اين نوع ساختار
3- سازمان بر مبنای منطقه عمليات( جغرافيايي)
ويژگيهای اين نوع ساختار
4-سازمان بر مبنای مشتری و مخاطب
ويژگيهای اين نوع ساختار
5- سازمان بر مبنای ساخت ويژه کار موقت( ادهوکراسی)
ويژگيهای اين نوع ساختار
6-سازمان بر مبنای ساخت ماتريسی
انواع ساختار ماتريسی (1- نوع موقت،2- نوع دائمي)
ويژگيهای اين نوع ساختار
7- سازمان با ساخت های جديد
مهمترين ساخت های جديد سازمان ها
ويژگيهای مشترک سازمانهای جديد
مدير پروژه در سازمانهای امروزی
ويژگيهای اصلی يک پروژه
8- ساختار سازمانی پروژه ای
مديريت پروژه
شرايط بکارگيری ساختار پروژه ای
محيط پروژه
مديريت زمان پروژه
نوع ساختار سازمانی در شرکت شهاب خودرو
ويژگيهای ساختار وظيفه ای شرکت
ويژگيهای ساختار وظيفه ای شرکت
الف-ويژگيهای محتوايي
ب- چگونگی فعاليت سيستمهای در شهاب خودرو
ج-نقاط قوت ساختار وظيفه ای شهاب خودرو
د- نقاط ضعف ساختار شهاب خودرو
فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري
نکته مهم
مزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل در واحد تزئينات
فوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل در واحد تزئينات
طرحهاي پيشنهادي جهت بهبود کيفيت نيروي انساني
فصل ششم :منابع و ماخذ
منابع و مآخذها
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » مهندسی صنایع

تعداد مشاهده: 423 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 91

حجم فایل:97 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: